• De consument heeft een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst op afstand met Diacosmo te herroepen zonder opgave van redenen. Hiervoor zal de consument onderstaand modelformulier gebruiken.

  • De consument is ertoe gehouden om binnen de hoger vermelde termijn de herroeping te verzenden aan Diacosmo.

  • Diacosmo is ertoe gehouden onverwijld aan de consument de ontvangst van diens herroeping mee te delen.

  • Diacosmo zal overgaan tot terugbetaling aan de consument op het ogenblik dat zij alle goederen heeft teruggekregen, dan wel op het ogenblik dat de consument heeft aangetoond dat hij alle goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De kosten van terugzending van de goederen zijn ten laste van de consument.

Diacosmo zal de consument alle ontvangen betalingen terugbetalen. Zij zal dit doen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en hier voor de consument geen kosten aan verbonden zijn.Modelformulier voor herroeping


  • Aan Diacosmo, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 27, info@diacosmo.com:


  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):


[BESCHRIJVING GOEDEREN]


  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


  • Naam/Namen consument(en):


  • Adres consument(en):


  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


  • Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.