ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website https://www.MosquitNo.be (hierna “Klant”) NV DIACOSMO BELGIUM, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 27, ondernemingsnummer 0436.751.606, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna “Diacosmo”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken. 

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien DIACOSMO deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met DIACOSMO via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit. 


Artikel 2: Prijs  

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de Klant.

2.2. DIACOSMO behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. DIACOSMO kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld. 


Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen de Klant en DIACOSMO komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan DIACOSMO wanneer de Klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt. 


Artikel 4: Betaling 

De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

De betalingsprovider voor de webshop van DIACOSMO  is Mollie.com, met maatschappelijke zetel te Amsterdam, ondernemingsnummer 30204462. 


Artikel 5: Levering 

5.1. De aangekochte producten worden geleverd op het door de Klant meegedeelde adres met inachtneming van een maximum termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van betaling. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant.

5.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

DIACOSMO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of zware fout. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie. De Klant vrijwaart DIACOSMO voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.


Artikel 7: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen DIACOSMO is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van DIACOSMO overgedragen aan de Klant.


Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. Indien de Klant make-up, verzorgingsproducten of cosmetica aankoopt en de verpakking er van heeft geopend, beschikt de Klant overeenkomstig art. VI 53, 5° WER niet over het recht om de overeenkomst te herroepen en deze goederen terug te zenden. Dit omwille van redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

8.2. Indien de Klant de verpakking van de in artikel 8.1. vermelde goederen niet heeft geopend of juwelen heeft aangekocht, kan zij wel gebruik maken van het herroepingsrecht conform de wettelijke modaliteiten door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat ter beschikking wordt gesteld op de website.

Artikel 9: Overmacht 

In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie/pandemie, overheidsmaatregelen etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat DIACOSMO niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is DIACOSMO niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van DIACOSMO worden opgeschort voor de duur van de overmacht.


Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding 

Het plaatsen van een bestelling bij DIACOSMO via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.


Artikel 11: Klachten

Eventuele klachten dienen DIACOSMO te bereiken door middel van een aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van DIACOSMO binnen een  termijn van vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de levering van de aangekochte producten. 


Artikel 12: Gegevensbescherming

DIACOSMO zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan DIACOSMO werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de Klant DIACOSMO vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door DIACOSMO.​


Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen DIACOSMO en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. DIACOSMO wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

13.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk